Servicizing – המעבר לכלכלה המבוססת על מתן שירותים במקום מכירת מוצרים
במסגרת פרויקט "קיימות עירונית" מבית מכון ירושלים לחקר ישראל פותחה "חבילת מדיניות" התומכת המקדמת חיסכון וניצול יעיל של משאבים המתייחסת לשלושה תחומים: מזון וחקלאות, מים וניידות.

"המודל בדק את המצב הקיים וכן בוצעו הרצות נוספות הבודקות קומבינציות שונות של כלי מדיניות: למשל איסור כניסת רכבים למרכז העיר בשעות עומס; פטור ממע"מ ומתשלום על חניות לחברות שעוברות לשיתוף רכבים; אגרות גודש ועוד..."

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט