well-being measurement projects
מסמך זה דן בתפקידה של החברה האזרחית ובהשפעתה של תפיסה אזורית על תהליכי המדידה של איכות חיים. 

בתשתית המסמך עומדת ההנחה לפיה על מנת ליצור תפיסה ראויה של קידמה במדינה כלשהי, יהיה על מערך המדדים הסטטיסטיים שלה להקיף ולייצג חזון משותף רחב מאוד המשקף אותה. עיצובו של חזון כזה כרוך בתהליכי קבלת החלטות דמוקרטיים במסגרת ארצית ומקומית, במסגרתם ייקבעו מהם הערכים וסדרי העדיפויות אותם מבקשת החברה שלנו לקדם. 

לחברה האזרחית יכולה להיות תרומה מכרעת ליצירת לגיטימציה לתפיסות של קידמה ואיכות חיים, כמו גם לחידוד תהליכי ההגדרה של המדדים המעריכים אותן. זאת באמצעות עידוד של השתתפות ציבורית בתהליכי קבלת החלטות, הנחלת גישות הצומחות מהשטח וכן בעזרת הנעה והפעלה של משאבי ידע והבנה או שיתוף מידע. מסגרות אזוריות למדידת איכות חיים זוכות לתשומת לב ציבורית גדלה והולכת. זאת בשל תרומתן להרחבת ההשתתפות וההשפעה של בעלי עניין, העצמתן את הממשל האזורי וכן לאור היותן נשענות על קירבה יחסית בין המקום והזמן בו מאופיינים צרכים, אתגרים ותפיסות של קידמה למקום והזמן שבו מעוצבים כלי המדיניות.

המסמך נפתח בדיון תיאורטי בנושאים אלו, ובהמשך מתאר בקצרה מספר מקרי מבחן המדגימים תהליכים של מדידת איכות חיים ארצית ומקומית. בחלקו האחרון של המסמך מוצעות מסקנות ביחס לתפקידיהן של תפיסה אזורית וחברה אזרחית בקידום איכות חיים צודקת, הוגנת ומקיימת.

לקריאה (באנגלית)
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט