Culture and Creativity as drivers for Local Sustainable Economic Development
מאמר זה עוסק בתרבות וביצירתיות כגורמי מפתח לפיתוח כלכלי מקומי בר-קיימא. ערכו המוסף כפול: ראשית, הוא מציג את המסגרת המושגית ואת הגורמים המכריעים המרכזיים הנחוצים להשקתו של פיתוח כלכלי מקומי מקיים הנשען על התרבות המקומית. שנית, הוא מציג את האסטרטגיה החדשה של Creative Apulia; המאמר מתאר את האסטרטגיה הכללית, את יוזמותיה העיקריות וכמה מהתוצאות הראשוניות שהתפתחו בעקבותיה. הסיכום כולל גם סדרה ראשונית של המלצות מדיניות לקידום פיתוח כלכלי מקומי מעוגן יצירתיות ותרבות.

נייר העבודה נכתב על ידי חברים בקבוצת המחקר המתקיימת במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת.

לקריאה (באנגלית)
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט