נייר עמדה רכש ציבורי מקומי, תכנית כלכלה מקומית מקיימת, שתיל


כלכלה מקומית מקיימת הינה תפיסה אשר מניחה כי פיתוח כלכלי מוצלח והוגן חייב להיות מעוגן בכלכלה המקומית ולהיות מעוצב על פי סדרי עדיפויות מקומיים.
עוד נטען, כי אופן זרימת משאבים ציבוריים ופרטיים לאזורי פריפריה, משפיע על הפיתוח הכלכלי יותר מכמות המשאבים. משאבים בכלל וכסף בפרט צריכים להניע את גלגלי הכלכלה המקומית או שיזרמו אל מחוץ למקום. רכש מקומי בכלל ורכש מקומי-ציבורי בפרט, מסתכם בעשרות מיליוני ₪ מידי שנה, יכול להוות מנוף לשגשוג הכלכלה המקומית ולשיפור איכות החיים של התושבים, וזאת, במידה ומקבלי ההחלטות ישכילו לשתף ספקים, שירותים ועסקים מקומיים התורמים לתעסוקה ולקהילה באזור.
בפועל, עסקים מקומיים, סובלים מ"חסרון הקוטן" והדרה מבנית בתחרות על משאבים ציבוריים במסגרת מכרזי מוצרים ושירותים. לכן, נדרשת מדיניות מקדמת, מחזקת ומעודדת רכש ציבורי שתבטיח את חוסנם והצלחתם של העסקים הקטנים והבינוניים המקומיים, כאבני יסוד של הכלכלה המקומית.
חשיבותם של עסקים קטנים ובינוניים בולטת בפריפריה הגיאוגראפית והחברתית ממספר סיבות:
 1. בישובים המרוחקים ממרכזי מסחר ושירותים, רק העסקים המקומיים נגישים לתושבים, והם שמשפעים ישירות את איכות חייהם.
 2. העסקים המקומיים מייצרים מקומות תעסוקה קרובה לבית, ובכך מאפשרים לרבות ורבים להשתלב בשוק העבודה גם במקומות בהם היצע התעסוקה קטן יחסית.
 3. עסקים קטנים ובינוניים יכולים להבטיח מגוון תעסוקתי ודפוסי בעלות שונים. אזורי התעסוקה והמפעלים הגדולים אשר המדינה מעודדת לעבור אל הנגב מציעים לתושבי המקום בעיקר משרות בשכר מינימום, או משרות הדורשות כישורים וניסיון שאינם תואמים את ההיצע התעסוקתי המקומי, ולכן מגבירים את תופעת היוממות מהמרכז דווקא במשרות האיכותיות יותר.
 4. עסקים קטנים ובינוניים חסונים מתמודדים עם בעיות תעסוקה ואבטלה, בשונה מהדימוי המקובל. לעיתים רבות, מפעלים גדולים, אשר אינם מעוגנים במקום, נסגרים עם תום תקופת ההטבות מהמדינה, או מועתקים באחת אל מדינות עולם שלישי. התלות בהם מייצרת גל אבטלה המשפיע על הישוב כולו.
 5. עסקים מקומיים חסונים מבטיחים חוסן כלכלי של הקהילה כולה, רמת הכנסות נאותה לרשות המקומית. עסקים בבעלות מקומית, עם עובדים מקומיים ולקוחות מקומיים, נוטים להיות מעורבים בקהילה ולתרום לה.

מכל הסיבות הללו, אנו טוענים כי חשוב לייצר בעזרת כוח הקנייה של הרכש הציבורי מנוף שיתרום לחוסנם של העסקים המקומיים, ואף יאזן את הביקושים מוגבלים של הצריכה הפרטית באזורים דלי אוכלוסיה.

מדיניות רכש ציבורי מקומי מיושמת במקומות שונים בעולם, למשל, באנגליה. קידום מדיניות רכש ציבורי מקומי הוא צורך עכשווי לבניית חוסן הכלכלה, החברה והסביבה בנגב. על מה אנחנו מדברים?

רכש ציבורי מקומי חייב:
 • לשמור על כללי מנהל תקין, איכות, ומחיר הוגן, כמקובל בחוק ובתקנות, ובנוסף,יתייחס לאיכויות חברתיות וסביבתיות. כל מהלך רכש ומכרז יביא בחשבון את תרומתה של ההתקשרות לכלכלה ולאיכות החיים של התושבים במקום.
 • התרומה לחברה תיבחן תוך כדי שקיפות מלאה ושיתוף ציבור. יילקחו בחשבון אספקטים הקשורים לתחום התעסוקה (מספר מקומות עבודה, איכות העבודה, גיוון תעסוקתי ושמירה על זכויות עובדים ועובדות), וכן את תרומתו של העסק לקהילה, לצמצום פערים חברתיים ולאיכות הסביבה.
ניתן להצביע על 4 אסטרטגיות מרכזיות לקידום רכש ציבורי מקומי:
 1. כבר היום יכולות רשויות מקומיות לקיים יותר רכש מקומי על ידי פיצול מכרזים, מתן העדפה מידתית למציע מקומי, פנייה פרו אקטיבית לספקים מקומיים על מנת שיכללו במאגר הספקים של הרשות ועוד. על הדרכים לקידום רכש ציבורי מקומי במסגרת החוק הקיים, ראו בפרסום שלנו על רכש מקומי ציבורי: צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות
 2. שינוי מדיניות:
  א. שילוב עסקים מקומיים במכרזים מרכזיים של משרדי הממשלה ושל מרכז השלטון המקומי, בעיקר על-ידי פיצול המכרזים על פי אזורים, ושריון מקומות בעבור העסקים המקומיים בכל אחד מהאזורים.
  ב. קידום חקיקה למתן העדפה לעסקים מקומיים מהפריפריה במיוחד מכרזי המדינה בפרויקטים אסטרטגיים כך שהזוכה יחויב לשלב ככל הניתן יותר עסקים מקומיים בשרשרת האספקה שלו.
 3. יצירת בסיס מידע/נתונים: קידום חובת איסוף נתונים על ידי רשויות ציבוריות לגבי מאפיינים של גודל העסק ומיקומו ופרסומם, על מנת שניתן יהיה להעמיד יעדים לשילובם של העסקים המקומיים במכרזים אלו.
 4. תקצוב ייעודי והשקעה בהנגשה מתמשכת ובבניית היכולת של העסקים המקומיים באמצעות גופים אזוריים ומקצועיים.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט