ייעוץ עסקי לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת (חוברת בתהליך)
עסקים מקומיים קטנים וזעירים הם אבני היסוד של פיתוח הכלכלה המקומית, כשלצידם גופים כלכליים אחרים כמו: תאגידים עסקיים, מיזמים כלכליים-חברתיים וגורמים מוניציפאליים, המהווים אף הם שחקנים משמעותיים בשרשרת הפעילות הכלכלית והקהילתית באזור. פיתוח כלכלי מקומי מותנה בשילוב ושיתופי פעולה רב-מגזריים, של כלל הגופים, כאשר אלה המסתייעים בגורמים מקצועיים לקיומה של הפעילות הכלכלית. אי לכך, חשוב שאותם גורמים, כגון יועצים וגופים המכשירים ומעסיקים יועצים, יבינו ויאמצו את תפיסת העבודה הכמ"מית ויהוו בעצמם גורם מחולל ומניע של הכלכלה המקומית. תפיסת הייעוץ המוצעת להלן אינה מסתכמת בתהליך אחר אלא מציעה נקודת מבט חדשה ופרקטיקות נוספות. זהו למעשה תהליך ייעוץ עסקי המכוון לתוצאות עסקיות, המייצרות השפעה קהילתית ומחזקות את החוסן העסקי והקהילתי כאחד, בהווה ובעתיד.מהי כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ)?

כלכלה מקומית מקיימת הינה אסטרטגיה חלופית לפיתוח הכלכלי המקובל. היא מתמודדת עם שאלות המפתח: מהו פיתוח כלכלי ראוי וכיצד עושים אותו. כמ"מ מציגה אלטרנטיבה לגישות שליטות לפיתוח כלכלי בכך שהיא מכוּונת פיתוח של הכלכלה המקומית, כמנוע לצמיחה ושגשוג, המשלב מטרות חברתיות, כלכליות, וסביבתיות. ככזו, היא מציבה בראש סדר היום את כלל האוכלוסיות והסביבה המקומית, על עושרן וייחודן מכאן, ועל צרכיהן וזכויותיהן מכאן. כמ"מ מזהה את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר במשאבים, על אף שלעתים מאפיינים חברתיים ותרבותיים אלה נתפסים כחיסרון, ואף כמכשול לפיתוח מודרני. המקומיות מתייחסת גם לזכות ולבעלות של האוכלוסיות המקומיות על "המקום" ולזכותן ליהנות מפֵרות הפיתוח שלו, בשונה מאסטרטגיות פיתוח המבוססות באופן כמעט מוחלט על השקעה בייבוא הון ואנשים מהמרכז, ולא באנשים החיים בנגב.

כמ"מ מבוססת על חמש הנחות מוצא:
  1. יש לקחת בחשבון שלושה מעגלים השלובים זה בזה ללא הַתר: המעגל הכלכלי, החברתי והסביבתי. מיצוי פוטנציאל הפיתוח מצריך יצירת סינרגיה בין השלושה.
  2. עיגון ב"מקום" ובמקומי, בסביבה ובאוכלוסיות התושבים, כמו גם במאפיינים הייחודיים ובעושר המקומי שלהן. מקומיות משמעה להיות חלק ממרקם סביבתי-חברתי הנושא עִמו ידע, זהות ובעלות על המקום. המקומיות יכולה להיות על בסיס השתייכות קהילתית גיאוגרפית וזהותית, או להתפרש על פני רחוב, שכונה ובהקשרים מסוימים על פני אזור שלם. במקומיות טמונה נטייה מסוכנת להסתגרות והדרה שעלולה להוביל לקיפאון ולדעיכה כלכלית וחברתית. לכן, תנאי לפיתוח כלכלי-קהילתי הוא מיזוג בין טיפוח מקומיות לצד פתיחות וקבלה שיעודדו התחדשות, למידה וסובלנות.
  3. עידוד רב גוניות - פיתוח כמ"מ מכוון לקדם את הרווחה הכלכלית והחברתית של הקהילות המקומיות, תוך התייחסות רחבה להגדרת המושג "רווחה" של כל קהילה בהתאם לאמונותיה וערכיה. אין הכוונה במקומיות וכיבוד מסורות מקומיות, לסובלנות כלפי הדרה ופוגענוּת.
  4. שותפויות מגוונות, חוצות מגזרים מהוות תשתית יסודית לפיתוח כמ"מ - כלכלה מקומית מקיימת מחייבת יצירת מערכת ממוסדת התומכת במיזמים בודדים וממנפת אותם. עם זאת, היא אינה מתמצה רק במיזם הבודד, אלא מקדמת פיתוח אזורי על-ידי שילוב בין קהילה, מיזמים עסקיים ומערכת שלטונית, המתממש ברמות שונות של מיסוד וקשר בין בעלי עניין מגוונים.
  5. קיום גורם מתכלל ומתווך, המחזיק בנקודת מבט הוליסטית - הקיימוּת של הכלכלה המקומית תלויה בהבניה ובמיסוד של פונקציה "המחזיקה" נקודת מבט כוללת ורחבה של "המקום". תפקיד המתכלל הוא לעודד ולאפשר שיתופי פעולה מגוונים. זהותו של הגורם המתכלל תשתנה ממקום למקום בהתאם למאפיינים הייחודיים של המקום.
עסקים כמ"מיים
עסקים ומיזמים מבוססי כמ"מ הם עסקים ומיזמים מקומיים המטמיעים שיקולים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים בחשיבה העסקית, במודל העסקי ובפעילותם העסקית; אלו הם עסקים העובדים ברשת של שיתופי פעולה מגוונים ברמת הישוב והאזור.
העסק הכמ"מי ישאף להתפתח בו זמנית כעסק כלכלי העומד בפני עצמו, כזה המתנהל באופן מקיים והוגן, הפועל בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים במקום, וכעסק המזהה את היתרונות המקומיים וממנף אותם לטובתו ולטובת הכלכלה והקהילה המקומיות.
הנחה נוספת העומדת בבסיס התפיסה של עסק כלכלי מקיים, היא כי רווחת החיים של בעל העסק קשורה באופן הדוק לאיכות החיים בקהילה בה הוא חי. לכן, צמיחה עסקית של העסק ופריחה של הקהילה תלויים זה בזה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי כלכלה מקומית מקיימת מתייחסת לרשת הפעילות הכלכלית שהשפעתה האמיתית נמדדת על-פי השינויים החברתיים הרצויים שמתרחשים באותן קהילות מקומיות.

הייעוץ העסקי כמאפשר וממנף כלכלה מקומית מקיימת
הפיתוח הכלכלי המקומי מותנה על כן, ביכולות הביצוע וההתארגנות של מובילי ומנהלי המיזמים הכלכליים והעסקים המקומיים ומחייב זווית התבוננות מערכתית, רב-מגזרית רחבה. מיזמים וגופים שונים אלה מסתייעים פעמים רבות ובמשך תקופות משתנות ביועצים ממגוון תחומים והתמחויות כגון, יועצים פיננסיים, ארגוניים, שיווקיים ויועצים לפיתוח משאבים.
כגורם מסייע ומקדם עסקים, היועץ העסקי ותפיסתו המקצועית, משפיעים באופן משמעותי על מיצוי הפוטנציאל של העסק/ המיזם / הארגון (ציבורי, חברתי או עסקי פרטי). יועצים בעלי גישה הוליסטית המעודדת כמ"מ, יהוו גורם מניע חשוב לקידום תפיסה זו ברמת העסק והאזור ויותר מכך ליישומה בפועל.
יועצים שונים העובדים עם עסקים קטנים ובינוניים, זיהו בשנים האחרונות כי יש מספר מרכיבים חיוניים להצלחה כלכלית של העסק, שניתן לזהותם כמאפיינים ייחודיים לייעוץ עסקי בפריפריה הגיאוגרפית בנגב. מאפיינים אלה מרכיבים למעשה את הפן המשלים לתפיסת הפיתוח הכמ"מית.
הידע והניסיון הקיימים בשטח, לצד הצורך לגבש אותם לכדי תפיסה ייעוצית, הביאו לשיתוף הפעולה בין תכנית כמ"מ שתיל דרום, מט"י נגב מזרחי, חברת שילובים ושורה של יועצים, במטרה לבנות את מודל הייעוץ הכמ"מי.
בקבוצת "פול"ה (פיתוח ולמידה) ייעוץ כמ"מ" היו שותפים היועצים הבאים: איתי בקר, אתי בלו, אתי פרימן, גלית יחיא-צפדיה, דורון בוקסבאום, הילה צחי, יעל ארליך, יפעת ניימן, ליליה שיגול, מריוס בן ארי, רעות ענבר ותקווה עברון. בהנחייה משותפת של רונית שלח-מורטון משתיל, יואל רובין ממט"י נגב מזרחי וזהר דביר משילובים, גיבשנו יחד מודל הכולל תפיסה, עקרונות ופרקטיקות עבודה לתהליך ייעוץ עסקי. תהליך המשלב את הפן הכלכלי, החברתי והסביבתי, לטובת פיתוח מקומי המכוון לרווחת תושבי האזור.
בבואנו להגדיר את תפיסת הייעוץ העסקי הכמ"מי, אימצנו הנחות עבודה אלה, בהתאם להנחות הכמ"מ:
ראשית, אנו מניחים שמעגלים משולבים מגבירים את הפיתוח ואת תוחלת החיים של העסקים לאורך זמן.
שנית, פיתוח כלכלי מקומי מרחיב את מעגלי העושר ומייצר פיזור צודק והוגן יותר שלו, לכלל האוכלוסייה המקומית. שלישית, ככל שעסק יפעל בצורה כמ"מית יותר, כך יגדלו הן הרווח העסקי שלו והן עמידותו לאורך זמן. קשה עדיין להגדיר את מידת הכמ"מיות ויש עוד עבודה רבה לעשות בתחום של הערכה ומדידה. עם זאת, זיהינו מספר פרמטרים הנובעים מתוך ערכי הכמ"מ: שיתופי פעולה ברמות שונות (מהשתתפות בפעילויות ועד שותפויות קצרות וארוכות טווח), רכישה מספקים מקומיים, העסקה הוגנת של עובדים, עיגון בקהילה (פעולות מכוונות לקהילה, המעורבות בה ומערבות אותה) ורווחתו האישית של בעל העסק, היינו איכות חייו.

עקרונות הייעוץ הכמ"מי
הנחות אלה מכוונות לייעוץ הניתן מתוך גישה הוליסטית, מערכתית רחבה, המתבוננת על העסק כגורם אחד בתוך רשת של עסקים, גופים, קהילות המהווים את ההקשר בתוכו הוא מתקיים ומתפתח.
זוהי תפיסה המייצרת נקודת מבט חדשה ליועץ – נקודת מבט המכוונת את התייחסותו אל מעבר למיזם הבודד ומעבר לשאלת הרווחיות הקלאסית – אל התייחסות לגורמים השונים הקשורים לרווחיות ולפעילות העסקית ומשפיעים עליה. היא מאלצת חשיבה יצירתית על משמעות המקומיות עבור הגדלת הרווחיות של העסק ומעבר לכך מכריחה אותנו להכיר ולהבין היטב לא רק את הסביבה העסקית אלא גם את זו הקהילתית בה פועל העסק, על-מנת לאתר את נקודות המינוף האפשריות לפעילותו העסקית. יותר מכך, היא מצריכה הרחבה של תפקיד היועץ העסקי הקלאסי. היועץ נדרש לזהות שיתופי פעולה אפשריים, לכוון אליהם, לעודד אותם, לסייע ביצירתם ולאפשר את קיומם על-ידי הנחייה וליווי לאורך זמן.
את עקרונות העבודה המנחים את הייעוץ הכמ"מי אפשר להסביר דרך ראשי התיבות ה-דיסקו H-DISCO:
הוליזם (Holism)– העסק כמערכת המושפעת מגורמים עסקיים ,סביבתיים, אישיות היזם, מאפייני חיים, תחום הפעילות של העסק, המרחב הקהילתי. שינוי של אחד הגורמים משפיע על הגורמים האחרים.
דיאלוג (Dialog) - ראיית הנועץ כשותף מלא לייעוץ, בעל ידע, חכמה וניסיון משל עצמו. למידה מתמשכת ובירורים משותפים המובילים לבחירה ויישום פתרונות מיטביים לעסק המסוים, בהקשרים בו הוא קיים. על מנת שיוכל לתת ייעוץ כמ"מי, על היועץ לפעול מתוך נכונות ללמוד מהעסק ומבעל העסק לא פחות מאשר הוא מלמד אותו. הדיאלוג כולל בתוכו איתגור מתמיד של החשיבה העסקית, ליועץ ולנועץ כאחד.
מערכתיות (Systemic) ותכלול- גישה מערכתית אזורית ושיתופי פעולה. באופן מעשי הכוונה להכרות עם גורמים בשטח, לקידום שיתופי פעולה, לרישות, לשימוש וניצול משאבים ונכסים אזוריים לטובת ביסוס וחיזוק עסקי. ניתן לדמות את היועץ הכמ"מי לרופא משפחה, שתפקידו להעמיק בתמונה הרפואית הכוללת של האדם בתוך הקשרים פיזיים, רגשיים, משפחתיים, קהילתיים ותרבותיים, ובעת הצורך לפנות ולהפנות להתייעצות וחיבור יועצים מומחים.
הקשר (Context) - העסק לעולם מתקיים ומתנהל בתוך סביבה עסקית, חברתית, תרבותית, קהילתית וגיאוגרפית. מימוש פוטנציאל הפיתוח מתאפשר מתוך הבנת ההקשרים הרבים והשונים ופעולה מותאמת בכל אחד מהם. הייעוץ מחייב התייחסות להקשר ולהשפעה ההדדית של העסק והגורמים השונים הקשורים אליו.
עקרונות אלה באים לידי ביטוי בהמשך גם בפרקטיקות העבודה ובכלים השונים המיועדים ליישום התפיסה.
חשוב ביותר לציין שהכלים והתהליכים המוצעים במסגרת כמ"מ הינם משלימים לעולם התוכן של הייעוץ העסקי ומיועדים להרחיב אותו. אין בהם כדי לבטל בשום צורה את הייעוץ העסקי והכלים המקצועיים שניתנו עד היום!

תהליך העבודה
תהליך העבודה מסמן את אבני הדרך של תהליך הייעוץ העסקי, הכוללים שלב מקדים של הכנה לכניסת היועץ לתהליך הייעוץ.
מתוך כוונה לפיתוח עסקי מכוון לטובת המקומי, אחריותו של היועץ להכיר את ה"מקום". כפי שהוזכר קודם לכן, למקומיות הגדרות משתנות. הדגש כאן, הוא על הכרות עם המאפיינים הייחודיים של הסביבה הגיאוגרפית, העסקית, החברתית, הקהילתית והתרבותית. שלב האבחון (שמפורט בהמשך) מניב נתיבי כניסה קריטיים. הכוונה היא שאנחנו ניתן מענה לצורכים מיידיים או דחופים (בעיית תזרים, למשל, תקדים את העיסוק בפעילות תרומה לקהילה), אך הפתרונות שאנו ניתן יכללו את הכוחות המקומיים. בנוסף, מכיוון שהתפיסה היא הוליסטית, אנו מניחים שפעולה ושינוי בתחום אחד ישפיעו על תחומים אחרים וכך ניתן יהיה לטפל בכל המעגלים, לפי המינון המתאים לבעל העסק המסוים. תהליך זה הוא תהליך ספירלי, המייצר התקדמות תוך חזרה והתעדכנות מתמדת בהתאם למציאות הדינמית והמשתנה.
דוגמא: בעיית שיווק – הייעוץ הכמ"מי רואה את התושבים במקום לא רק כלקוחות פוטנציאליים אלא גם כמשווקים ושגרירים. הפעולות העסקיות שיינקטו כתוצאה מתפיסה זו יכולות לכלול שינוי בתודעת שירות, גיוס תושבים לטובת שיווק, ואף להגיע לרמת מעורבות תושבים ב"הנהלה עסקית". דוגמאות ורעיונות נוספים ניתן יהיה לראות באתר הכמ"מ (וכמובן להוסיף משלכם).

תהליך העבודה כתרשיםהאבחון והייעוץ הכמ"מי –מעגלים מתרחבים 
חשוב להדגיש כי השלבים המקצועיים של האבחון והייעוץ, הינם חלקים משלימים לייעוץ העסקי הנעשה היום וכולל בתוכו את כל המרכיבים הפיננסיים, שהם לב ליבו של כל עסק - חברתי ועסקי כאחד. האבחון הכמ"מי משלים את התמונה ומציע התייחסות למעגלים המתרחבים בתוכם פועל העסק. מעגלים אלה מזמינים מידע רחב יותר. לדוגמא, מידע על מתחרים לעסק בשוק המקומי או הארצי יילקח בחשבון לא רק כדי להבין מה מצבו של העסק אלא גם כדי להתייחס אליהם כבעלי עניין של העסק ולבחון שיתופי פעולה אפשריים. התייחסות היועץ להקשרים ולמימדים הנוספים המשפיעים על העסק נדרשת כבר משלב האבחון וממשיכה הלאה למשך כל התהליך. ייעוץ הכולל התייחסות למעגלים השונים, יקדם ויאפשר את מימוש הכמ"מ.  

מעגלים מתרחבים


כלים בייעוץ כמ"מי 
אחד האתגרים הגדולים שנתקלנו בו הוא למצוא ולפתח את הכלים המתאימים לייעוץ הכמ"מי. נביא להלן דוגמאות לכלים מרכזיים. חלקם מפותחים מאד ומיושמים זמן רב, אחרים מהווים רעיון או נמצאים בוודאי בפיתוח.

*כלים כלכליים ופיננסיים כמ"מיים, למשל:
  •  2 שורות רווח - שורת הרווח של העסק ובד בבד התייחסות לרווח של הסביבה האישית, החברתית והפיזית. המינון של כל אחת מהן שונה עבור כל בעל עסק, אך יש חשיבות להתייחס למשמעות הכספית של שתיהן.
  •  SROI - כלי המודד את המשמעות הכלכלית של פעולה חברתית.
  • קילומטר 0 – כלי המתייחס לעלויות הכרוכות במרחקי נסיעה של ספקים. 
  • אחוז ספקים מקומיים קשר רציף עם היחידה הכלכלית המקומית / האזורית .
*ייעוץ מתכלל – תכלול הפרטים, ראיית התמונה הייעוצית הכוללת. 

*מינוף הדדי עסק-קהילה

*ייעוץ בצוות יועצים – ייעוץ רב-תחומי

*חיבורים ושיתופי פעולה

*איסוף ידע ומידע על יכולות ומשאבים: העסק, הסביבה

*אבחון הוליסטי – פרמטרים מסייעים לאבחון המעגלי: מעגל חיי היזם ומעגל חיי העסק.

מעגלי החייםגורמים להצלחה 
הרחבת הגישה הייעוצית מחייבת שינויים מערכתיים מוסדיים לצד שינויים בתפיסת הייעוץ האישית של היועצים. 
אנו רואים את הגופים המעסיקים יועצים לעסקים קטנים ובינוניים, המעוניינים לקדם פיתוח כלכלי מקומי ואזורי, אחראים ליצירת מערכת המאפשרת ייעוץ מסוג כזה. הווה אומר, הקצאת שעות נוספות הנגזרות מייעוץ כמ"מי: שעות המוקדשות לאבחון מקיף יותר, לייעוץ הכולל בניית שיתופי פעולה, לעבודה עם ריבוי גורמים, הכנה ותכנון עבודה בצוות רב-תחומי של יועצים. כמו כן, נדרשות הכשרות ייעודיות, המטמיעות את התפיסה ומאפשרות תרגול ולמידה מתמדת ומתמשכת של היועצים בשטח. מצד היועצים נדרשת מעורבות גדולה יותר בתהליך, פתיחות ומחויבות ללמידה.  

השותפים המעורבים בהמשגת רעיון הייעוץ העסקי הכמ"מי, שתיל ומט"י נגב מזרחי, מחויבים להמשיך את העשייה והפצת התפיסה, לגופים הממשלתיים, הרשותיים, המקצועיים וליועצים עצמם.

 מיני חוברת זו מרכזת את עיקר התובנות שעלו מתוך העבודה שנעשתה עד כה במסגרת קבוצת פול"ה (פיתוח ולמידה) ליועצים במהלך שנת 2013. היא בבחינת ״ידע בבנייה“, המשמש אותנו בעבודתנו היומיומית ונמצא בהתפתחות מתמדת. אתם/ן מוזמנים/ות לקחת חלק בהמשך הפיתוח, באמצעות יצירת קשר עם כל אחד מאיתנו. תודה גדולה לכל השותפים עד כה ולאלה שעוד יהיו....!!!

ליצירת קשר
יואל רובין – מנהל מט"י רמת נגב וירוחם, מט"י נגב מזרחי - yoelru@gmail.com 
רונית שלח-מורטון – יועצת ארגונית, פרויקט כמ"מ שתיל - ronitsm@shatil.nif.org.il
זהר דביר - יועצת עסקית בכירה, חברת שילובים - zohar-shil@012.net.il

וחברי הקבוצה:
איתי בקר תיירות, חקלאות, כללי, תכנון סביבתי becker2@bezeqint.net
אתי בלו ייעוץ ארגוני, שירות, שיווק, מכירות eti_belo@bezeqint.net  
אתי פרימן ייעוץ עסקי וארגוני – עבודה עם יחידים ובקבוצות יזמים eti.freeman@gmail.com 
דורון בוקסבאום פיננסי, כלכלי, חדשנות, גיוס מימון, חקלאות loisb@012.net.il
הילה צחי ייעוץ פיננסי עסקי hila@top-enoshi.co.il
יעל ארליך ארגוני, סביבתי yael.eh@gmail.com
יפעת ניימן ארגונים, אנשים וקהילות yifat@naiman.co.il
ליליה שיגול מט"י ערד liliya1313@gmail.com
מריוס בן-ארי יועץ עסקי שיווקי mariusbenari@gmail.com
תקווה עברון יועצת ומנחה תהליכי פיתוח מקומיים ואזוריים evront@013.net.il 

עריכה: רונית שלח-מורטון


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט