Indicators alternative to GDP for measuring well-being and social progress
מצגת באנגלית המתארת את יוזמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באיטליה למדידת רווחת חיים כפי שהוצגה במפגש קבוצת המחקר שעסק בנושא מדדים לרווחת חיים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט